DÙNG TỪ GỢI Ý VIẾT THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

cần sử dụng từ bỏ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh

1. morning / I / Tam / this / Lan

2. Hi / I /Hai / this / Van

3. afternoon / name / Hung / this / Hoang

4. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong

5. afternoon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ?

6. afternoon / teacher / we / fine / thanks

7. Hello / Luong / this / Lan , my friend / she / a new student / my class


*

1 Good morning, I am Tam and this is Lan

2 Hi. I am Hai and this is Van

3 Good afternoon. My name is Hung and this is Hoang

4 Good morning Miss Ha. My name is Ba & this is Phong

5 Good afternoon children.My name is Nguyen Van An. How are you?

6 Good afternoon teacher. We are fine thanks

7 Hello Luong. This is Lan, my frikết thúc. She is a new student in my class1. Good morning. I am Tam and this is Lan.

Bạn đang xem: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

2. Hi. I am Hai và this is Van.

3. Good afternoon. My name is Hung và this is Hoang.

4. Good morning, Miss Ha. My name is Ba & this is Phong.

6. Good afternoon, teacher. We are fine, thanks.

7. Hello, Luong. This is Lan, my friover. She is a new student in my class.


Bài 5 Dùng trường đoản cú nhắc nhở để viết thành câu hoàn chỉnh

1. morning/ I / Tam / this/ Lan

2. Hi/ I / Hai / this / Van

3. afternoon / name / Hung / this / Hoang

4 Hello / Long / I / Hoa / this/ Nam/ and/ this/ Nga

5 How/ you/ ? - I/f fine/ thanks.

6morning/ Miss Ha/ name/ Ba/ this/ Phong.

7.afternoon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/?

8 afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks

9 Hello/ Luong / this/ Lan,my friend/ she/ a new student/ my class.


1. morning/ I/ Tam/ this/ Lan-> Good morning! I am Tam và this is Lan2. Hi/ I/ Hai/ this/ Van.-> Hi, I am Hai & this is Van3. afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang-> Good afternoon, My name is Hung and this is Hoang4. Hello/ Long/ I/ Hoa/ this/ Nam/ and/ this/ is/ Nga-> Hello Long, I am Hoa. That is Nam and this is Nga5. How/ you/ ?-I/ am/ thanks.-> How are you? - I am fine, thanks

6. morning/ Miss ha/ name/ Ba/ this/ is/ Phong.-> Good morning, Miss Ha. My name is Ba và this is Phong7. afternoon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?-> Good afternoon children, My name is Nguyen Van An. How about you?8. afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.-> Good afternoon teacher, we are fine, thanks9. hi/ Bao/ how/ you/ ?-> Hi Bao, How are you?10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a/ new student/ my class.-> Hello, Luong. This is Lan, my frikết thúc & she is a new student in my class.


Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng từ bỏ gợi ý sau để viết thành câu hoàn hảo.

1. morning/ I/ Tam/ this/ Lan

2. Hi/I /Hai/ this/ Van.

3. afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

4. Hello/ Long/ I/ Hoa/this/ Nam/ and/ this/ Nga

5. How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

6. morning/Miss Ha/name/ Ba/ this/ Phong.

7. after noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

8. afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.


Lớp 5 Tiếng anh
3
0
Gửi Hủy

1, Good morning iam Tam and this is Lan

2,Hi, I am Hai & this is Van

3,Good afternoon,my name is Hung & this is Hoang

4,Hello Long i am Hoa and this is Nam and this is Nga

5,How are you? I am fine , thanks

6,Good morning Miss Ha, my name is Ba và this is Phong

7, Good afternoon children my name is Nguyen Van An. How are you ?

8,Good afternoon teacher. We are fine, thanks


Đúng 0

Bình luận (0)

1. Good morning, I am Tam and this is Lan

2. Hi, I am Hai. This is Van

3. Good afternoon, my name is Hung. This is Hoang

4. Hello Long, i am Hoa. This is Nam và this is Nga

5. How are you? - I am fine, thanks


Đúng 0
Bình luận (0)

6. Good morning Miss Ha, my name is Ba & this is Phong

7. Good afternoon children. My name is Nguyen Van An. How are you?

8. Good afternoon teacher, we are fine, thanks

9. Hi Bao. How are you?

10. Hello Luong, this is Lan, my friover, she is a new student in my class


Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng từ lưu ý để hoàn chỉnh câu

1.morning/I/Tam?this/Lan.

2.Hi/I/Hai/this/Van.

3.afternoon/name/Hung/this/Hoang.

4.Hello/Long /I/Hoa/this/Nam/and/this /Nga.

5.How/you/? I/five/thanks

6.morning/Miss Ha/name/Ba/this/Phong.

7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

9.Hi/Bao/how/you/?

10.Hello/Luong/this/Lan,my friend/she/anew student/my class.

~~~~~~~~~~~~~~~~GIÚPhường MÌNH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lớp 6 Tiếng anh
1
0
Gửi Hủy

1.Good morning,I amLan.Is this Tam?

2.Hi,I am Hai và This is Van.

3.Good afternoon,My name is Hung & this is Hoang.

4.Hello Long,I am Hoa.This is Nam và this is Hoa.

5.How are you?-I"m fine,thanks

6.Good morning Miss Ha,My name is Ba và this is Phong.

7.Good afternoon children,My name is Nguyen Van An.How are you?

8.Good afternoon teacher.We are fine,thanks.

9.Hi,Bao.How are you?

10.Hello Luong,this is Lan,she is my frikết thúc.She is a new student in my class.

-Cái này mk ko dĩ nhiên đến lắm.Hk tốt!

~K nha~


Đúng 0

Bình luận (0)

dùng trường đoản cú gợi ý sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh

1.afternoon/name/Hung/this/Hoang

2.morning/i/Tam/this/Lan


Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng thích hợp
1
0
Gửi Hủy

Good afternoon, my name is Hung. This is Hoang

Good morning, I am Tam. This is Lan


Đúng 0

Bình luận (0)

Dùng từ bỏ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh1. morning/I/Tam/this/Lan2. Hi/I/Hai/this/Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga5.How/you/?-I/am/thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.9.hi/Bao/how/you/?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.


Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hòa hợp
3
0
Gửi Hủy

Dùng tự gợi ý sau để viết thành câu trả chỉnh1. morning/I/Tam/this/Lan

-> Good morning. I am Tam. This is Lan.2. Hi/I/Hai/this/Van.

-> Hi. I am Hai and this is Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang

-> Good afternoon. My name is Hung & this is Hoang.4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga

-> Hello, Long. I am Hoa. This is Nam and this is Nga.5.How/you/?-I/am/thanks.

-> How are you?-I am fine, thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.

-> Good morning, Miss Ha. My name is Ba and this is Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

-> Good afternoon, children. My name is Nguyen Van An. How are you?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

-> Good afternoon, teacher. We are fine, thanks.9.hi/Bao/how/you/?

-> Hi, Bao. How are you?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.

->Hello, Luong. This is Lan, my frikết thúc. She is a new student in my class.

Tiông chồng cho mk nha

*


Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng từ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu trả chỉnh1. morning/I/Tam/this/Lan

=> Good morning, I am Tam. This is Lan.2. Hi/I/Hai/this/Van.

=> Hi, I am Hai. This is Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang

=> Good afternoon, my name is Hung. This is Hoang.4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga

=> Hello, Long. I am Hoa. This is Nam and this is Nga.5.How/you/?-I/am/thanks.

Xem thêm: Có Cái Méo, Tin Người Vcl - Có Cái Loz Ý Tin Người Vkl

=> How are you? I am fine, thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.

=> Good morning, Miss Ha. My name is Ba. This is Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

=> Good afernoon, children. My name is Nguyen Van An. How are you?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

=> Good afternoon, teacher. We are fine, thanks.9.hi/Bao/how/you/?

=> Hi, Bao. How are you?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.

=> Hello, Luong. This is Lan., my friover. She is a new student in my class.


Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng từ bỏ nhắc nhở sau để viết thành câu hoàn chỉnh1. morning/I/Tam/this/Lan

=> Good morning. I"m Tam and this is Lan.2. Hi/I/Hai/this/Van.

=> Hi. I"m Hai and this is Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang

=> Good afternoon. My name is Hung & this is Hoang.4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga

=> Hello, Long. I"m Hoa, this is Nam và this is Nga.5.How/you/?-I/am/thanks.

=> How are you? - I am fine, thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.

=> Good morning, Miss Ha. My name is Ba & this is Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

=> Good afternoon, children. My name is Nguyen Van An. How are you?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

=> Good afternoon, teacher. We"re fine, thanks.9.hi/Bao/how/you/?

=> Hi, Bao. How are you?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.

=> Hello, Luong. This is Lan, my friend. She is a new student in my class.


Đúng 0
Bình luận (0)

1) Dùng tự nhắc nhở sau để viết thành câu hoàn hảo.

1. morning / I / Tam / this / Lan 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong.

2. Hi / I / Hai / this / Van 7. afternoon / chidren / name / Nguyen Van An / How / you ?

3. after / name / Hung / this / Hoang 8. afternoon/ teacher / we / fine / thanks.

4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / & / this / Nga 9. Hi / Bao / how / you / ? /

5. How / you / ? - I / fine /thanks. 10. Hello / Luong / this / Lan, my friend / she / a new student / my class.


Lớp 5 Tiếng anh
1
0
Gửi Hủy

good morning, my name is Tam and this is Lan

Hi, i am Hai and this is Van

Good morning Miss Ha, my name is Ba và this is Phong

Good afternoon children, my name is Nguyen Van An. How are you


Đúng 0

Bình luận (0)

Dùng tự gợiý saunhằm viết thành câu hoàn chỉnh

afternoon /children/name/Nguyen Van An/How/you/?

Hello/Luong/This/Lan,myiend/she/a new student/my class


Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hòa hợp
4
0
Gửi Hủy

Hello ,children , my name Nguyen Van An . How are you ?

Hello, Luong . this is my friover , Lan . She is a new student in my class .


Đúng 0

Bình luận (0)

các bạn tự làm ý


Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng từ bỏ gợi ý sau để viết thành câu trả chỉnh

afternoon/children/name/Nguyen Van An/How /you?

nhanh khô tick


Lớp 5 Ngữ vnạp năng lượng
1
0
Gửi Hủy

ờ.......... TIẾNG ANH NHÉ


Đúng 0

Bình luận (0)

ngừng những câu sau

1,afternoon/name/Peter/this/Mary.

2,Hi/I/Jane/this/David

3,evening/Long/this/Vinc.

4, Hello/Nobita/this /Suka.

5, morning/name/Hai/this/Hung.


Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp
3
0
Gửi Hủy

1, Good afternooon, my name is Peter and this is Mary.

2, Hi, I am Jane and this is David.

3, Good eveningLong this is Vinh.

4, Hello I am Nobita and this is Suka.

5, Good morning, my name is Hai & this is Hung.

Mong các bạn tích mang đến mk nhé (nếu đúng)!!!


Đúng 0

Bình luận (0)

ngừng những câu sau

1,afternoon/name/Peter/this/Mary.

=> Good afternoon, myname is Peter. This is Mary.

2,Hi/I/Jane/this/David

=> Hi, I"m Jane. This is David.

3,evening/Long/this/Vinc.

=> Good evening, Long. This is Vinh. / Good evening, my name is Long. This is Ving.

4, Hello/Nobita/this /Suka.

=> Hello, Nobita. This is Suka. / Hello, my name is Nobita. This is Suka.

5, morning/name/Hai/this/Hung.

=> Good morning, my name is Hai. This is Hung.


Đúng 0
Bình luận (0)

1, Good afternoon, my name is Peter. This is Mary.

2, Hi, I am Jane. This is David.

3, Good evening, I"m Long. This is Vinh.

4, Hello, my name"s Nobita. This is Suka.

5, Good morning, my name is Hai. This is Hung.


Đúng 0
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
thientulenh.vn