I. Phương thơm pháp giải:Quãng mặt đường trang bị đi được trong n giây cuối.Quãng đường đồ dùng đi trong t giây: $S_t = extstyle1 over 2gt^2$Quãng đường thiết bị đi vào ( t – n ) giây: $S_t - n = extstyle1 over 2(t - n)^2$Quãng con đường đồ vật đi vào n giây cuối: (Delta S = S_t - S_t - n)Quãng con đường thứ đi được vào giây vật dụng n.Quãng con đường đồ dùng đi vào n giây: $S_n = extstyle1 over 2gn^2$ Quãng con đường vật đi vào (n – 1) giây: $S_n - 1 = extstyle1 over 2(n - 1)^2$Quãng con đường vật dụng đi được trong giây đồ vật n: (Delta S = S_n - S_n - 1)II. Ví dụ minc họa:Câu 1: Một đồ vật rơi không gia tốc đầu từ đỉnh tòa đơn vị chung cư bao gồm độ dài 320m xuống khu đất. Cho g = 10m/s$^2$a) Tìm tốc độ thời điểm vừa chạm khu đất và thời hạn của thứ rơi.b) Tính quãng mặt đường đồ vật rơi được vào 2s thứ nhất và 2s ở đầu cuối.

Bạn đang xem: Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng


a) Áp dụng bí quyết (h = frac12g.t^2 Rightarrow t = sqrt frac2.hg = 8s)Ta có v = gt = 10.8 = 80m/sb) Trong 2s đầu tiên thứ đi được quãng mặt đường $h_1 = extstyle1 over 2.10.2^2 = 20m$Quãng con đường đồ dùng đi trong 6s đầu: $h_2 = extstyle1 over 2.10.6^2 = 180m$Quãng đường đi vào 2s cuối cùng: S$^’$ = S – S$_1$ = 320 – 180 = 160mCâu 2: Một đồ dùng rơi trường đoản cú Chính bởi một địa điểm gồm chiều cao 500m biết g = 10m/s$^2$. Tínha) Thời gian đồ rơi không còn quãng con đường.b) Quãng mặt đường đồ gia dụng rơi được trong 5s đầu tiên.c) Quãng con đường thiết bị rơi trong giây trang bị 5.
a) Áp dụng công thức $h = extstyle1 over 2gt^2 Rightarrow t = sqrt extstyle2h over g = sqrt extstyle2.500 over 10 = 10(s)$b) Quãng mặt đường thiết bị rơi vào 5s đầu: $h_5 = extstyle1 over 2gt_5^2 = extstyle1 over 2.10.5^2 = 125m$c) Quãng con đường đồ gia dụng rơi vào 4s đầu: $h_4 = extstyle1 over 2gt_4^2 = extstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$Quãng mặt đường trang bị rơi vào giây đồ vật 5: $Delta h = h_5 - h_4 = 125 - 80 = 45(m)$Câu 3: Cho một đồ rơi thoải mái tự độ cao h. Trong 2s ở đầu cuối trước khi đụng đất, thiết bị rơi được quãng mặt đường 60m. Tính thời gian rơi với độ cao h của thứ thời điểm thả biết g = 10 m/s$^2$.
Điện thoại tư vấn t là thời hạn thứ rơi cả quãng mặt đường.Quãng con đường đồ dùng rơi vào t giây: $h = extstyle1 over 2gt^2$Quãng con đường vật dụng rơi trong ( t – 2 ) giây đầu tiên: $h_t - 2 = extstyle1 over 2g(t - 2)^2$Quãng mặt đường thiết bị rơi vào 2 giây cuối:$Delta h = h - h_t - 2 Rightarrow 60 = extstyle1 over 2gt^2 - extstyle1 over 2g(t - 2)^2 Rightarrow t = 4s$Độ cao thời gian thả vật: $h = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$Câu 4: Cho một thứ rơi tự do thoải mái tự độ cao h. Biết rằng vào 2s cuối cùng vật dụng rơi được quãng con đường bằng quãng đường đi vào 5s thứ nhất, g = 10m/s$^2$.a) Tìm độ dài dịp thả đồ dùng và thời gian vật dụng rơi.b) Tìm vận tốc cuả đồ thời gian vừa chạm khu đất.
a) Điện thoại tư vấn t là thời gian vật rơi.Quãng con đường đồ vật rơi vào t giây: $h = extstyle1 over 2gt^2$Quãng con đường thứ rơi vào ( t – 2) giây: $h_t - 2 = extstyle1 over 2gleft( t - 2 ight)^2$Quãng con đường vật rơi vào 2 giây cuối: $Delta h = h - h_t - 2 = extstyle1 over 2gt^2 - extstyle1 over 2g(t - 2)^2$Quãng mặt đường đồ gia dụng rơi vào 5s đầu tiên: $h_5 = extstyle1 over 2gt_5^2 = 125m$Theo bài ra ta có: $Delta h = h_5 Rightarrow extstyle1 over 2gt^2 - extstyle1 over 2h(t - 2)^2 = 125$ ( Rightarrow )t = 7,25sĐộ cao dịp thả vật: $h = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.7,25^2 = 252,81m$b) Vận tốc thời gian vừa đụng đất: v = gt = 72,5m/sCâu 5: Cho một trang bị rơi tự do trường đoản cú độ cao 800m biết g = 10m/s$^2$. Tínha) Thời gian vật dụng rơi 80m thứ nhất.b) Thời gian trang bị rơi được 100m sau cuối.
a) Thời gian đồ dùng rơi 80m đầu tiên: $h_1 = extstyle1 over 2gt_1^2 Rightarrow t_1 = sqrt extstyle2h_1 over g = sqrt extstyle2.80 over 10 = 4s$b) Thời gian trang bị rơi đến khía cạnh đất: $h = extstyle1 over 2gt^2 Rightarrow t = sqrt extstyle2h over g = sqrt extstyle2.800 over 10 = 12,65(s)$Thời gian thứ rơi 700m đầu tiên: $h_2 = extstyle1 over 2gt_2^2 Rightarrow t_2 = sqrt extstyle2h_2 over g = sqrt extstyle2.700 over 10 = 11,832(s)$ Thời gian đồ dùng rơi 100m cuối cùng: t$^’$ = t – t$_2$ = 0,818sCâu 1: Một thứ rơi tự do từ độ dài h xuống mặt khu đất. Biết rằng trong 2s sau cùng đồ rơi được đoạn bằng 1/4 độ dài lúc đầu. Lấy g = 10m/s2. Hỏi thời gian rơi của vật trường đoản cú độ cao h xuống khía cạnh đất là bao nhiêu?
hotline t là thời hạn rơi.Quãng mặt đường đồ gia dụng rơi trong thời gian t: $h = extstyle1 over 2gt^2$Quãng con đường đồ dùng rơi vào ( t – 2 ) giây đầu: $h_t - 2 = extstyle1 over 2g(t - 2)^2$Quãng con đường trang bị rơi vào 2 giây cuối:$Delta h = h - h_t - 2 Rightarrow Delta h = extstyle1 over 2gt^2 - extstyle1 over 2g(t - 2)^2 = - 2g + 2gt$Theo bài ra $Delta h = frach_t - 24 Rightarrow 2g - 2gt = fracgleft( t - 2 ight)^28 Rightarrow t = 21left( s ight)$Câu 2: Một thứ được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s cuối cùng đồ gia dụng rơi được 385m mang đến g = 10m/s$^2$.a) Xác định thời gian và quãng đường rơib) Tính đoạn đường vật dụng đi được vào giây trang bị 6.c) Tính thời gian quan trọng để vật dụng rơi 85m cuối cùng
a) hotline t là thời hạn rơi.Quãng con đường trang bị rơi trong thời gian t: $h = extstyle1 over 2gt^2$Quãng mặt đường đồ rơi vào ( t – 7 ) giây đầu: $h_t - 7 = extstyle1 over 2g(t - 7)^2$Quãng con đường trang bị rơi trong 7 giây cuối:$Delta h = h - h_t - 7 Rightarrow 385 = extstyle1 over 2gt^2 - extstyle1 over 2g(t - 7)^2 Rightarrow t = 9s$Độ cao đồ rơi : $h = extstyle1 over 2.10.9^2 = 405m$ b) Quãng lối đi trong 5s đầu: $h_5 = extstyle1 over 2gt_5^2 = extstyle1 over 2.10.5^2 = 125m$Quãng con đường đồ đi trong 6s đầu: $h_6 = extstyle1 over 2gt_6^2 = extstyle1 over 2.10.6^2 = 180m$Quãng lối đi trong giây máy 6: $Delta h = h_6 - h_5 = 180 - 125 = 55m$c) Thời gian nhằm trang bị rơi quãng mặt đường 320m đầu tiên: $h^/ = extstyle1 over 2gt_1^2 Rightarrow t_1 = sqrt extstyle2h^/ over g = sqrt extstyle2.320 over 10 = 8s$Thời gian vật dụng rơi vào 85m cuối: $Delta t = t - t_1 = 9 - 8 = 1s$Câu 3: Một đồ rơi thoải mái trường đoản cú chiều cao h vào 10s thì tiếp khu đất. Quãng mặt đường đồ rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? mang lại g = 10m/s$^2$.
Quãng mặt đường đồ dùng rơi trong 10s: $h_1 = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.10^2 = 500m$Quãng đường thiết bị rơi vào 8s đầu: $h_2 = extstyle1 over 2gt_^/2 = extstyle1 over 2.10.8^2 = 320m$Quãng mặt đường thứ rơi trong 2s cuối cùng: $Delta h = h_1 - h_2 = 500 - 3đôi mươi = 180m$Câu 4: Một thứ rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu từ bỏ độ cao 80m xuống đất biếtg = 10m/s$^2$.a) Tính thời gian rơi và tốc độ của thứ lúc vừa Khi vừa chạm khu đất.b.Tính thời hạn vật rơi 20m trước tiên và thời gian đồ dùng rơi 10m ở đầu cuối trước lúc chạm đất.
a) Áp dụng công thức: (h = extstyle1 over 2gt^2 Rightarrow t = sqrt extstyle2h over g = sqrt extstyle2.80 over 10 = 4s)Mà $v = gt = 10.4 = 40m/s$b) Ta có : $h_1 = 20m Rightarrow t_1 Rightarrow sqrt extstyle2h_1 over g = sqrt extstyle2.20 over 10 = 2s$Thời gian đồ gia dụng rơi 70m đầu tiên: (t_2 = sqrt frac2.h_2g = sqrt 14 (s))Thời gian vật dụng rơi 10m cuối cùng: t$_3$ = t – t$_2$ = 0,26 (s)Câu 5: Một đồ dùng được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ chiều cao h so với phương diện đất. Cho g =10m/s$^2$. Tốc độ của thiết bị khi đụng đất là 60m/s.a) Tính độ cao h, thời gian trường đoản cú thời gian vật dụng bắt đầu rơi cho đến lúc đồ đụng đất.b) Tính quãng đường thiết bị rơi trong tư giây đầu và vào giây thiết bị tứ.
a) Áp dụng công thức: $v = gt Rightarrow t = extstylev over g = extstyle60 over 10 = 6s$Độ cao thời gian thả vật: $h = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.6^2 = 180m$b) Quãng mặt đường đồ gia dụng rơi vào 4s đầu: $h_4 = extstyle1 over 2gt_4^2 = extstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$Quãng mặt đường vật dụng rơi vào 3s đầu tiên: $h_3 = extstyle1 over 2gt_3^2 = extstyle1 over 2.10.3^2 = 45m$Quãng đường thiết bị rơi vào giâu đồ vật tư: $Delta h = h_4 - h_3 = 80 - 45 = 35m$Câu 6: Một đồ dùng được thả rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ độ dài h đối với phương diện khu đất. Cho g =10m/s$^2$. Thời gian thứ rơi không còn độ dài h là 8 giây.a) Tính độ cao h, vận tốc của vật lúc đồ gia dụng va khu đất.b) Tính quãng đường vật rơi trong giây ở đầu cuối trước lúc chạm đất.
a) Độ cao lúc thả vật: $h = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.8^2 = 320m$Tốc độ của vật khi chạm đất: $v = gt = 10.8 = 80m/s$b) Quãng đường thiết bị rơi vào 7s đầu: $h_7 = extstyle1 over 2gt_7^2 = extstyle1 over 2.10.7^2 = 245m$Quãng đường trang bị rơi trong 1s cuối cùng: (Delta h = h - h_7 = 75m)Câu 7: Một đồ dùng được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu tự độ cao h so với phương diện khu đất. Thời gian vật rơi 10 m ở đầu cuối trước lúc va khu đất là 0,2s. Tính độ cao h, vận tốc của thiết bị khi chạm đất. Cho g =10m/s$^2$.
Điện thoại tư vấn t là thời gian đồ vật rơi, quãng nhường nhịn thiết bị rơi là $h = extstyle1 over 2gt^2$Quãng con đường đầu thiết bị rơi trong thời gian t – 0,2 đầu là:$h_t - 0,2 = extstyle1 over 2g(t - 0,2)^2$Theo bài xích rat a có:$Delta h = h - h_t - 0,2 Rightarrow 10 = extstyle1 over 2gt^2 - extstyle1 over 2g(t - 0,2)^2$ ( Rightarrow )t = 5,1sĐộ cao dịp thả vật: $h = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.5,1^2 = 130,05m$Vận tốc Khi vừa đụng đất: $v = gt = 10.5,1 = 51m/s$Câu 8: Một đồ rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu tại địa điểm bao gồm tốc độ trọng trường g. Trong giây thiết bị 3, quãng mặt đường rơi được là 25m với vận tốc của thứ khi vừa đụng khu đất là 40m/s. Tính g với độ cao nơi thả thiết bị.
Quãng đường thứ rơi vào 3 giây đầu: $h_1 = extstyle1 over 2gt_3^2 = extstyle1 over 2.g.3^2 = 4,5g$Quãng con đường vật dụng rơi vào 2 giây đầu: $h_2 = extstyle1 over 2gt_2^2 = extstyle1 over 2.g.2^2 = 2g$Quãng đường đồ vật rơi vào giây máy 3:$Delta h = h_1 - h_2 Rightarrow 25 = 4,5g - 2g Rightarrow g = 10m/s^2$Mà (v = gt Rightarrow t = fracvg = 4s)Độ cao thời gian thả vật: $h = extstyle1 over 2gt_^2 = extstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$Câu 9: Một đồ gia dụng được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ bỏ chiều cao h đối với khía cạnh khu đất tại khu vực tất cả tốc độ trọng ngôi trường g=10m/s$^2$. Quãng mặt đường đồ gia dụng rơi trong nửa không bao lâu sau dài ra hơn nữa quãng mặt đường vật rơi vào nửa thời gian đầu 40m. Tính độ dài h cùng vận tốc của thứ khi chạm khu đất.

Xem thêm: Những Bộ Phim Hay Của Leonardo Dicaprio, 10 Vai Diễn Xuất Sắc Nhất Của Leonardo Dicaprio


Quãng mặt đường vật rơi nửa thời hạn đầu: $h_1 = extstyle1 over 2g( extstylet over 2)^2 = extstyle10 over 8t^2$Quãng con đường thứ rơi nửa thời hạn cuối $Delta h = 40 + h_1 = extstyle10 over 8t^2$Quãng con đường vật rơi: h = h$_1$ + h$_2$ ( Leftrightarrow extstyle1 over 2gt^2 = extstyle10 over 8t^2 + 40 + extstyle10 over 8t^2)( Rightarrow )t = 4sĐộ cao thời điểm thả vật: $h = extstyle1 over 2gt^2 = extstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$Vận tốc lúc va đất: $v = gt = 10.4 = 40m/s$
quý khách hàng cần singin hoặc đăng ký để bình luận.
Chia sẻ:FacebookTwitterGoogle+RedditPinterestTumblrLink
Tác giảChủ đề tương tựDiễn đànBình luậnNgày
*
*
*
*
*