Các bước nhằm dìm những tập cuối 30, 31, 32 của phim